top of page

Hur du importerar från Turkiet till Sverige - Komplett guide

Att importera varor från Turkiet till Sverige kan vara en gynnsam affärsmöjlighet för företag som strävar efter att diversifiera sin produktportfölj eller minska produktionskostnaderna. Genom att förstå processen för import och export mellan dessa länder kan företag dra nytta av en växande marknad och öka sin konkurrenskraft. Nedan följer en komplett guide för att importera från Turkiet till Sverige.
Förberedelser och dokumentation


Innan du påbörjar importprocessen är det viktigt att göra noggranna förberedelser och se till att all nödvändig dokumentation är i ordning. Först och främst bör du fastställa vilka varor du planerar att importera och säkerställa att de överensstämmer med svenska importregler och tullbestämmelser. Därefter måste du skaffa de relevanta importdokumenten, såsom handelsfakturor, transportdokument och ursprungsintyg, för att underlätta tullklareringen vid ankomst till Sverige. Att arbeta med pålitliga leverantörer och speditörer i Turkiet kan hjälpa till att säkerställa att din importprocess går smidigt.


Tull och tullavgifter i Sverige & Turkiet


När varorna når den svenska gränsen måste de genomgå tullklarering innan de släpps in i landet. Tulltariffer och avgifter kan variera beroende på varornas art och ursprung. För att beräkna de exakta tullavgifterna för dina importerade varor kan det vara fördelaktigt att använda sig av tullberäkningsverktyg som tillhandahålls av tullmyndigheten i Sverige. Det är också viktigt att vara medveten om eventuella handelsavtal eller förmånliga tullarrangemang som kan gälla mellan Turkiet och Sverige, vilket kan minska eller eliminera vissa tullavgifter och underlätta handeln.


Om du inte har tillgång till ett tullberäkningsverktyg så ska du kontakta oss på Tullify omgående - så hjälper vi dig.


Transport och logistik


Att välja rätt transport- och logistiklösningar är avgörande för en framgångsrik importverksamhet. Beroende på typen och volymen av de importerade varorna kan olika transportalternativ vara lämpliga, såsom väg-, sjö- eller flygfrakt. Att samarbeta med erfarna speditörer och transportörer kan bidra till att säkerställa att varorna levereras i tid och i gott skick till deras destinationsort i Sverige. Det är också viktigt att beakta eventuella försäkringsbehov för att skydda varorna under transporten.
Efterlevnad av regelverk och kvalitetskontroll


Slutligen är det avgörande att säkerställa att importerade varor uppfyller alla relevanta lagar och regler i Sverige, inklusive produktstandarder och säkerhetskrav. Att utföra noggranna kvalitetskontroller och inspektioner av varorna innan de släpps ut på marknaden kan bidra till att undvika eventuella problem eller förseningar i framtiden. Genom att prioritera efterlevnad och kvalitet kan företag bygga upp ett gott rykte och förtroende hos sina kunder i Sverige. 

Hur du importerar från Turkiet till Sverige

 


Exportprocessen från Sverige till Turkiet med Tullify


Att exportera varor från Sverige till Turkiet är en process som kräver noggrannhet och kunskap om tullförfaranden. Som ett av Sveriges främsta tullombud är Tullify specialiserade på att underlätta denna process för företag som vill expandera sin verksamhet internationellt. Nedan beskriver vi steg för steg hur du kan exportera från Sverige till Turkiet med hjälp av Tullify.


Förberedelse och dokumentation:


Innan du påbörjar exportprocessen är det viktigt att du har all nödvändig dokumentation i ordning. Detta inkluderar bland annat exportdeklarationen, som är ett officiellt dokument som krävs av tullmyndigheterna för att godkänna exporten av varor från Sverige. Tullify kan hjälpa till med att fylla i och lämna in exportdeklarationen korrekt och i rätt tid.


Kontakt med Tullify:


När du har din dokumentation klar är nästa steg att kontakta Tullify för att få professionell hjälp med tullhanteringen. Våra experter på Tullify kommer att guida dig genom hela processen och se till att allt går smidigt och effektivt. Vi kan även ge råd och vägledning om eventuella tullavgifter och tulltaxor som kan vara tillämpliga för din specifika export.


Importdeklaration i Turkiet:


När dina varor når Turkiet måste en importdeklaration lämnas in till de turkiska tullmyndigheterna. Denna deklaration innehåller information om de importerade varorna och deras värde. Tullify kan även hjälpa till med att förbereda och lämna in importdeklarationen i Turkiet för att säkerställa att allt är i enlighet med turkisk lagstiftning.


Tullhantering och tullavgifter:


Under hela exportprocessen kommer Tullify att hantera alla tullrelaterade frågor och förfaranden å dina vägnar. Detta inkluderar att förhandla eventuella tullavgifter och tulltaxor med de turkiska tullmyndigheterna för att säkerställa att du får de mest fördelaktiga villkoren för din export. Vårt mål är att minimera eventuella kostnader och förseningar som kan uppstå vid tullhanteringen.


Leverans och uppföljning:


När tullprocessen är klar och alla avgifter har betalats kommer dina varor att levereras till den angivna destinationen i Turkiet. Tullify kan även hjälpa till med att övervaka leveransen och se till att den når fram i tid och i gott skick.
 


Konsekvenser av bristande dokumentation vid export från Sverige till Turkiet


Att sakna korrekt dokumentation vid export kan medföra allvarliga konsekvenser för företaget och den pågående exportprocessen. Här är en översikt över några möjliga konsekvenser:


Tullproblem och förseningar: Om du saknar nödvändig exportdokumentation kan dina varor nekas inresa vid turkiska gränsen. Detta kan leda till betydande förseningar och kostnader för lagring och omtransport. Dessutom kan det finnas risk för att dina varor beslagtas av tullmyndigheterna.


Böter och straffavgifter: Beroende på vilka dokument som saknas och graden av överträdelse kan företaget bli föremål för böter och straffavgifter. Detta kan innefatta ekonomiska sanktioner och andra administrativa påföljder från både svenska och turkiska myndigheter.


Förlorad förtroende och affärsrelationer: Bristande dokumentation kan skada företagets rykte och förtroende hos kunder och affärspartners. Det kan även leda till förlorade affärsmöjligheter och affärsrelationer på lång sikt, eftersom andra företag kan vara ovilliga att samarbeta med en partner som inte kan uppfylla sina åtaganden.


Juridiska konsekvenser: I värsta fall kan bristande dokumentation leda till rättsliga konsekvenser och tvister. Det kan innebära att företaget dras inför domstol och blir tvunget att betala skadestånd eller andra rättsliga påföljder till berörda parter.


För att undvika dessa potentiella konsekvenser är det av yttersta vikt att säkerställa att all exportdokumentation är korrekt ifylld, undertecknad och lämnad till tullmyndigheterna i rätt tid. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om alla relevanta exportregler och förfaranden för att minimera risken för misstag eller överträdelser. Genom att investera tid och resurser i att säkerställa korrekt dokumentation kan företaget undvika onödiga problem och hålla exportprocessen smidig och effektiv.
 

ATR-certifikatet - Import och export från Turkiet


ATR-certifikatet, vilket står för "Admission Temporaire - Temporary Admission", är ett dokument som underlättar handeln mellan EU-medlemsländer och Turkiet. Det är särskilt användbart för företag som importerar och exporterar varor mellan dessa regioner. Genom att inneha ett ATR-certifikat kan man dra nytta av antingen tullfrihet eller reducerade tullar på varor.


Fördelar med ATR-certifikatet:

Tullfrihet eller reducerade tullar: Genom att använda ATR-certifikatet kan man importera eller exportera varor mellan EU och Turkiet med förmånliga tullvillkor. Detta kan leda till betydande kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft.


Smidigare tullprocess:

ATR-certifikatet förenklar tullprocedurerna och minskar den administrativa bördan. Detta sparar tid och resurser för företaget och gör det enklare att handla över gränserna.


Ökad trovärdighet:

Att använda ATR-certifikatet visar att verksamheten följer internationella handelsregler och är redo att engagera sig i gränsöverskridande affärer. Detta kan öka förtroendet hos internationella affärspartners.Tullify är din pålitliga partner när det gäller att säkerställa att din internationella handel går smidigt och effektivt. Våra experter har omfattande kunskap om ATR-certifikatet och kan hjälpa dig med följande:


Ansökan om ATR-certifikat: Vi hjälper dig att förbereda och lämna in ATR-certifikatsansökningar för att säkerställa att du uppfyller alla krav och föreskrifter.

Dokumenthantering: Vi tar hand om all dokumentation och pappersarbete som krävs för att säkerställa att dina varor flyter smidigt genom tullarna.


Rådgivning och support: Våra experter står till ditt förfogande för att svara på dina frågor och ge råd om bästa praxis för att dra nytta av ATR-certifikatets fördelar.


ATR-certifikatet är en kraftfull resurs för företag som vill förenkla sin internationella handel och minska tullkostnader. Hos Tullify är vi dedikerade till att hjälpa dig att dra nytta av dessa fördelar genom att erbjuda skräddarsydda lösningar som passar ditt företags behov. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan stödja din verksamhet och säkerställa smidigare internationell handel med ATR-certifikatet.

bottom of page