top of page

Integritetspolicy och villkor

Som kund hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget.

Vi tar emot information som du frivilligt ger oss när du köper en tjänst av oss, skickar e-postmeddelande eller kontaktar oss på något sätt. All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta info@tullify.se.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

– Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;

– Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;

– Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;

– Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds

– När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt ”Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

OM COOKIES & DATAPOLICY

Vår webbplats använder nästan inga cookies. En cookie är en mycket liten textfil som lagras i din dator. Den används för att komma ihåg dig och dina val på hemsidan. Cookies är ett utmärkt sätt för hemsidor att spara viktig information och inställningar. Till exempel när du senast var där, vad du skrev in i ett formulär så att du slipper skriva igen, vilka val du gjort och så vidare.

Cookies kan inte innehålla kod och därför behöver du inte oroa dig för reklam, spionprogram, virus eller liknande. Cookies belastar inte ditt system märkbart. Det är bara hemsidan som sparade textfilen som kan läsa den, så ingen annan kan se vad du gjort hos oss. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte.

Vi använder följande cookies:

Statistik-cookie: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats.

Sessions-cookie: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Inom ramen för retargeting och bannerannonsering använder vi även tjänster från tredje parter, som sparar cookies på vår sida.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du stänga av den möjligheten i webbläsarens säkerhetsinställningar. Då lagras inga cookies i din dator, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på våra och andras hemsidor. Viss information om användningen av Tullify´s hemsida skickas till Google då vi använder Google Analytics samt Google Search Console. Vi använder dock anonymiseringsversionen av denna så ingen information som hänför sig till någon individuell användare skickas vidare till Google. Klicka här för att läsa om hur Google använder den data som de får på detta sätt.

Personuppgifter som samlas in på webbplatsen hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta företaget/dataskyddsombudet på info@tullify.se.

OMBUDSFULLMAKT VILLKOR

Så som direkt ombud enligt art.5 i EU’s tullkodex Artikel 5 [105]

 

  1. Enligt de villkor som fastställs i artikel 64.2 och om inte annat följer av de bestämmelser som antas inom ramen för artikel 243.2 b får alla utse ett ombud för sina kontakter med tullmyndigheterna för att fullgöra de handlingar och formaliteter som fastställs i tullagstiftningen.

 

  1. Detta ombudskap får vara — direkt, varvid ombudet skall handla i en annan persons namn och för dennes räkning, eller — indirekt, varvid ombudet skall handla i eget namn men för en annan persons räkning. En medlemsstat får begränsa rätten att avge tulldeklarationer så att ombudet skall vara ett tullombud som bedriver sin verksamhet inom det landets territorium enligt reglerna för – direkt ombudskap eller — indirekt ombudskap.

 

  1. Ett ombud skall vara etablerat i gemenskapen utom i de fall som avses i artikel 64.2 b och artikel 64.3.

 

  1. Ett ombud skall uppge att han handlar för huvudmannens räkning, ange om ombudskapet är direkt eller indirekt och ha fullmakt att handla som ombud. En person som inte uppger att han handlar i någon annans namn eller för någon annans räkning eller som uppger att han handlar i någon annans namn eller för någon annans räkning utan att ha fullmakt att göra detta, skall anses handla i eget namn och för egen räkning.

 

  1. Tullmyndigheterna får kräva att den som uppger sig handla i någon annans namn eller för någon annans räkning styrker sin fullmakt att handla som ombud. Anm. Ytterligare föreskrifter om rätt att anlita ombud, se [1806—1807].

Fästpunkt 1
bottom of page