top of page

Introduktion till det
nya Exportsystemet

Från och med den 1 oktober 2024 lanseras ett helt nytt exportsystem i Sverige. Detta system är framtaget för att förenkla och effektivisera exportprocessen samt för att uppfylla kraven i den nya EU-lagstiftningen. Systemet kommer att digitalisera exportprocedurer och tillhandahålla mer centraliserade lösningar för företag som exporterar varor. Vill du läsa mer om "nytt exportsystem 2024" så är det bara att skrolla vidare. 

det nya Exportsystemet
Digital
hantering

All export och utförsel hanteras digitalt, vilket ersätter det tidigare TDS-export- och Exportkontrollsystemet.

det nya Exportsystemet
Centraliserad klarering

Möjliggör enklare administration genom centraliserad klarering för export, vilket förenklar tullprocesserna för företag med flera handelsplatser inom EU.

det nya Exportsystemet
S2S och M2S lösningar

Systemet erbjuder både system-till-system (S2S) och människa-till-system (M2S) alternativ, vilket gör det flexibelt för olika typer av användare.

Introduktion till det nya Exportsystemet

Implementeringsperiod och viktiga datum

Produktionssättning: Systemet kommer att sättas i produktion den 1 oktober 2024.


Införandeperiod: En övergångsperiod löper fram till den 2 december 2024, under vilken användarna gradvis kommer att anpassa sig till de nya funktionerna.

 

Nya exportprocessens tre steg

 

  • Exportdeklaration: Exportören eller ett tullombud upprättar och skickar en standardtulldeklaration digitalt.

​

  • Anmälan till utförselkontoret: När varorna anländer till utförselplatsen görs en anmälan till tullkontoret.

​

  • Anmälan om utförsel: När varorna har lämnat EU skickas en slutlig anmälan om att varorna har exporterats.

Roller i Exportprocessen

Roller i Exportprocessen

Deklarant: Kan vara exportören själv eller ett anlitat tullombud så som Tullify AB.


Fraktförare: Ansvarar för att lämna nödvändiga anmälningar till tullkontoren under exportprocessen.

Huvudtyper av Exportdeklarationer

Standardtulldeklaration

 

Detta är det grundläggande alternativet för företag som har alla nödvändiga uppgifter tillgängliga vid lastning av varor. Genom att skicka in en digital standardtulldeklaration direkt vid lastningen kan företag snabbt och enkelt fullfölja exportkraven.

​

Förenklad deklaration för export

 

För situationer där inte alla uppgifter är tillgängliga vid lastning, tillhandahåller Tullverket möjligheten att använda en förenklad deklaration. Denna inledande förenklade deklaration följs upp med en kompletterande deklaration inom 10 dagar från att den ursprungliga deklarationen skickades in.

​

Registrering i deklarantens bokföring

 

Detta alternativ möjliggör att en tulldeklaration skapas direkt från deklarantens egna bokföringssystem. Även om detta alternativ för närvarande endast är tillämpligt för export till Norge, representerar det en flexibel lösning för företag som hanterar frekventa sändningar till detta land. Komplett implementering av detta system är planerad till 2025.

Introduction to the New Export System

Export till Norge

För varor som exporteras till Norge finns alternativ för digital inlämning, besök på tullkontoret, eller användning av digital gränspassage vid vissa gränsövergångar.

Viktiga punkter för företag som förbereder sigför de nya deklarationsmetoderna

  • Bekanta dig med de olika deklarationsalternativen och bestäm vilket som bäst matchar ditt företags behov och de specifika situationerna du hanterar.

​

  • Håll dig uppdaterad med de senaste riktlinjerna från Tullverket, inklusive detaljerade deklarationshandledningar som kommer att publiceras inom kort.

​

  • Planera i förväg för övergången till de nya deklarationsmetoderna för att säkerställa en smidig anpassning och minimera störningar i dina exportaktiviteter.

​

Det nya systemet för exportdeklarationer ger företag ökad flexibilitet och effektivitet i hanteringen av internationella sändningar. Genom att förstå och utnyttja dessa olika alternativ kan företag bättre anpassa sina processer till både nuvarande och framtida regelverk.

Centraliserad klarering och tillstÄnd

Centraliserad klarering och tillstånd

Företag som erhåller ett tillstånd för centraliserad klarering (CCL) kan hantera sina exporttulldeklarationer centraliserat från en enda medlemsstat.

​

Det nya exportsystemet kommer att erbjuda betydande fördelar för svenska exportörer, inklusive snabbare och enklare exportprocesser samt bättre anpassning till internationella standarder och EU-regelverk.

 

För ytterligare information om hur detta system kan gynna dig och ditt företag, kan du se Tullverkets filmer om exportsystemet på Tullverkets hemsida.

Varans väg ut ur Sverige

Vi på Tullify vill ge dig en översikt över den smidiga och digitaliserade processen för tullhantering när en vara lämnar Sverige och EU.

 

När en vara exporteras från Sverige sker ett digitalt informationsutbyte i flera steg, mellan olika aktörer och vid olika tidpunkter, för att säkerställa att allt går rätt till.

​

Tullövervakning är en viktig del av denna process. Det omfattar alla åtgärder som Tullverket vidtar för varor som importeras, lagras, exporteras eller återexporteras. Varor som deklarerats för export, intern unionstransitering eller passiv förädling står under denna övervakning från det att tulldeklarationen godtas tills varorna lämnar EU:s tullområde, överlåts till staten, förstörs eller deklarationen förklaras ogiltig.

​

Att en vara står under tullövervakning innebär att innehavaren, eller någon annan, inte får vidta några åtgärder med varorna utan Tullverkets medgivande. Detta för att förhindra förändringar, skingring eller undandragande av kontroller, vilket minimerar risken att restriktionsbelagda varor lämnar EU utan tillstånd.

​

För att säkerställa denna övervakning krävs flera anmälningar och deklarationer:

Deklaration för tullförfarande eller återexport

När: Innan Tullverket godtar deklarationen.
Varför: För att säkerställa att alla restriktioner är uppfyllda och att handelsstatistiken är korrekt.

Under tullövervakning

När: Från det att exporttullkontoret godtar tulldeklarationen tills varorna lämnar EU:s tullområde.
Varför: För att övervaka att varorna som deklarerats för export faktiskt lämnar EU.

Anmälan om varor till utförseltullkontoret

När: Vid varornas ankomst till utförselplatsen.
Varför: För att Tullverket ska kunna meddela att varorna är frigjorda för utförsel.

Anmälan om varornas utförsel

När: När varorna lämnar EU:s tullområde.
Varför: För att Tullverket ska få information om vilka varor som förts ut.

Intyg om varors utförsel

När: När varorna har lämnat EU och utförseltullkontoret har meddelat exporttullkontoret.
Varför: För att Tullverket ska intyga att varorna har lämnat EU och avsluta exportproceduren.

bottom of page