top of page

Vad är leveransvillkor och Incoterms?

"Incoterms" är det korta och snabba sättet att säga International Commercial Terms (internationella handelstermer). De publicerades för första gången 1936 och är en uppsättning med 11 regler som definierar vem som ansvarar för vad vid internationella transaktioner. Den senaste versionen är INCOTERMS 2020 och gäller från 1 januari 2020.

 

Varför är de så viktiga?

Incoterms är internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och hur länge. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd. Incoterms är erkända av myndigheter och domstolar världen över.

 

Varor transporteras mellan köpare och säljare och det gäller att fastställa vem som står risken för varorna och vem som ska ombesörja och betala för transporten. Detta har betydelse för vilken av parterna som ska lämna uppdraget till en transportör eller en speditör. Vid internationell handel minskar Incoterms risken för missförstånd vilket kan leda till framtida juridiska problem och onödiga kostnader. Leveransvillkoret angivet i köpeavtalet bestämmer vem som ska betala försäkring av varorna under transporten, när risken för varorna övergår från säljaren till köparen mm.

 

För att undvika alla missförstånd rekommenderas att leveransvillkoret anges med 3-ställig kod eller full text på engelska med angivande av ort (och plats) följt av Incoterms 2020.
 

Leveransvillkor och Incoterms anger:


  • Vem som ska betala transport, försäkring och andra kostnader.

  • Från eller till vilken plats transporten ska ske.

  • Om lastning och lossning ingår.

  • När risken övergår från säljaren till köparen. 

  • Vad täcker de?

  • Incoterms preciserar alla ansvarsområden, risker och kostnader som är inblandade vid transport av varor från säljare till köpare.


De 3 vanligaste internationella leveransvillkor (INCOTERMS):

 

1.    EXW – Ex-Works (tillgängligt på säljarens lager)

 

Vid EXW, Ex-Works, är varorna tillgängliga på säljarens lager. Här är det köparen som står för alla kostnader och risker under transportprocessen. Säljarens enda uppgift är att säkerställa att köparen får tillgång till varorna. När köparen har tillgång till varorna övergår ansvaret till denne, vilket inkluderar att lasta dem. EXW kan användas för alla transportsätt. Risken övergår från säljare till köpare på säljarens lager, kontor eller där varorna hämtas.

 

Försäkringsrekommendation: Köparen behöver försäkring för hela transporten från det att varorna placeras av säljaren på den angivna tidpunkten och platsen enligt köpeavtalet.

 

2.    DAP – Delivered At Place (levererat på angiven plats)


Vid DAP, Delivered At Place, står säljaren för kostnaderna och risken med att transportera varorna till en överenskommen adress. Varorna anses vara levererade när de når denna adress och är redo att lastas av. Export- och importansvaret är detsamma som vid DAT (levererat på angiven terminal). DAP kan användas för alla transportsätt. Risken övergår från säljaren till köparen när varorna är redo att lastas av vid den överenskomna adressen.

Försäkringsrekommendation: Försäkring tecknas av säljaren till den avtalade destinationen.

Formulärets överkant

 

3.    DDP – Delivered Duty Paid (levererat förtullat, på angiven plats)

 

Vid DDP, Delivered Duty Paid, står säljaren för alla kostnader och risken med att transportera varorna till den överenskomna adressen. Det innebär att säljaren ansvarar för att se till att varorna är redo att lastas av, uppfyller export- och importkrav samt betalar eventuella avgifter. DDP kan användas för alla transportsätt. Risken övergår från säljaren till köparen när varorna är redo att lastas av vid den överenskomna adressen.

 

Försäkringsrekommendation: Försäkring bör tecknas av säljaren till den avtalade bestämmelseorten.

 

 

Övriga leveransvillkor

CPT – Carriage Paid To (transport betald till) (med angiven plats)


Vid CPT, Carriage Paid To, ansvarar säljaren för att ordna export och frakt till den angivna bestämmelseorten. Dock är det köparen som bär risken från och med att godset är levererat till den första transportören eller terminalen. CPT kan användas för alla transportslag. Risken övergår från säljaren till köparen när köparens första fraktförare tar emot varorna.Försäkringsrekommendation: Köparen bör skaffa försäkring för transporten. Säljaren bör ha försäkring fram till den plats för överlämning som är angiven i köpeavtalet.

 

FCA – Free Carrier (hos transportören) (med angiven plats)


Vid FCA, Free Carrier, är det säljarens ansvar att leverera varorna till den fraktförare som kontrakterats av köparen vid en överenskommen tid och plats. Detta måste tydligt specificeras i köpeavtalet. Säljaren måste också se till att exportklarera varorna. FCA kan användas för alla transportslag. Risken övergår från säljaren till köparen när köparens förste fraktförare tar emot varorna.Försäkringsrekommendation: Köparen bör ha försäkring för transporten. Säljaren bör ha försäkring fram till den plats för överlämning som är angiven i köpeavtalet.

  

DPU – Levereras på plats utan avlastning (f.d. DAT):

Vid DPU, Levereras på plats utan avlastning, är det säljaren som ansvarar för kostnaderna och risken med att transportera godset till den överenskomna avlastningsplatsen. Avlastningsplatsen kan vara var som helst och behöver inte nödvändigtvis vara täckt av försäkringen. Säljaren tar hand om tullklarering och lastar av varorna vid avlastningsplatsen. Köparen står för importklarering och alla relaterade tullavgifter. DPU kan användas för alla transportsätt. Risken övergår från säljaren till köparen när godset är lossat på den avtalade platsen.Försäkringsrekommendation: Försäkring bör tecknas av säljaren fram till det att godset är lossat på den angivna platsen.


CIP – Carriage And Insurance Paid To (transport och försäkring betald till angiven plats)

Vid CIP, Carriage And Insurance Paid To, är det säljaren som står för alla kostnader, inklusive försäkring och frakt, fram till den angivna bestämmelseorten. Säljaren är ansvarig för att ordna med försäkring som minst uppfyller villkoret Institute Cargo Clauses (A) fram till den angivna destinationen för köparens räkning. CIP kan användas för alla transportsätt. Risken övergår från säljaren till köparen när godset har levererats till den förste fraktföraren på den avtalade platsen enligt köpeavtalet.

 

Leveransvillkor vid import och export


Leveransvillkor vid import och export är avgörande för att klargöra ansvarsfördelningen och förstå vilka kostnader och risker som vilar på säljaren och köparen under transportprocessen. Dessa villkor reglerar bland annat vem som är ansvarig för att ordna och bekosta frakt, försäkring, tullar och andra nödvändiga formaliteter.

 

För att underlätta internationell handel har Internationella Handelskammaren (ICC) utvecklat Incoterms, en standardiserad uppsättning regler som definierar olika leveransvillkor. Dessa Incoterms-termer, såsom EXW, FOB, CIF, och DDP, specificerar tydligt vilka uppgifter och kostnader som åligger säljaren och köparen vid olika skeden av transporten.

 

Vid export är det vanligt att säljaren ansvarar för att leverera varorna till en angiven plats, exempelvis säljarens fabrik eller en transportör. Från och med detta ögonblick övertar köparen ansvaret och kostnaderna för transporten och eventuell försäkring. Å andra sidan, vid import, är det vanligt att säljaren tar ansvar för att leverera varorna till en överenskommen destination inom köparens land.

 

Vidare, leveransvillkoren specificerar när ansvaret för varorna övergår från säljaren till köparen. Det kan ske vid olika tidpunkter beroende på vilket leveransvillkor som används. Till exempel, med villkoret "FOB - Free On Board", övergår ansvaret till köparen när varorna lastas ombord på fartyget vid avsändningshamnen, medan med "CIF - Cost, Insurance and Freight", sker det när varorna når destinationens hamn.

 

För att undvika missförstånd och tvister är det avgörande att parterna i affären klart specificerar vilket leveransvillkor som ska användas i sitt avtal. Det är också viktigt att notera att leveransvillkoren inte bara påverkar ansvarsfördelningen utan också kan ha skattemässiga och försäkringsmässiga konsekvenser. Därför är det rekommenderat att parterna noggrant överväger och förstår de olika Incoterms-villkoren innan de genomför internationella transaktioner.

Formulärets nederkant


De 3 vanligaste internationella leveransvillkor (INCOTERMS)

 

bottom of page